Zapisy

Zgłoszenia do udziału w biegu „10 Ząbkowicka” przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej osirzabkowice.pl ;www.zabkowicka10.pl 

Za zgłoszenie uważa się wykonanie przez zawodnika dwóch czynności w kolejności:

  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej osirzabkowice.pl ; www.zabkowicka10.pl 
  2. Dokonania opłaty za pakiet startowy za pośrednictwem systemu płatności w zapisach internetowych. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Data wykonania ostatniej z w/w czynności decyduje o terminie dokonania zgłoszenia.
  3. Zgłoszenie udziału w biegu „10 Ząbkowicka” stanowi potwierdzenie zapoznania się zawodników z niniejszym regulaminem, zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestników, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników, informacji i ankiet dotyczących organizowanych obecnie i w przyszłości zawodów przez organizatorów „10 Ząbkowicka”. Szczegółowe zakresy wymaganych zgód zawarte są w formularzu oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu imprezy.
  4. Dane zawodnika pojawiają się na liście startowej dopiero po zaksięgowaniu wpłaty i po nadaniu numeru startowego.
  5. Termin zgłoszeń i wysokość opłat:

do 20 lipca 2019 r. opłata startowa wynosi 30 zł (decyduje data wpływu opłaty startowej),
od 21 lipca 2019 r. do 12 sierpnia 2019 r. opłata startowa wynosi 50 zł (decyduje data wpływu opłaty startowej) – (organizator nie gwarantuje pakietu startowego).
w dniu zawodów opłata wynosi 100 zł (organizator nie gwarantuje pakietu startowego).
do 20 lipca dla osób, które ukończyły 60 rok życia – 5 zł

  1. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.
  2. Biuro zawodów będzie przy starcie biegu (Hala Słoneczna) czynne w godzinach od 7:00 do 14:00 w dniu 24.08.2019 r.
  3. Warunkiem pozytywnej weryfikacji jest osobiste stawiennictwo zawodnika i przedłożenie lub podpisanie oświadczenia według treści formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Zawodnicy, którzy decyzją organizatora będą opłacali 5 zł za pakiet startowy, zgłoszą się i nie przyjdą, w następnych latach nie będą zwalniani z opłat.