Zapisy

1. Zgłoszenia do udziału w biegu „10 Ząbkowicka” przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej ultimasport.pl

 

Za zgłoszenie uważa się wykonanie przez zawodnika dwóch czynności w kolejności:

2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej osirzabkowiceslaskie.pl ; www.zabkowicka10.pl

3. Dokonania opłaty za pakiet startowy na konto bankowe Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich nr 45 9533 0004 2001 0009 6494 0002 (w tytule przelewu proszę wpisać „opłata za pakiet startowy” oraz podać imię i nazwisko zawodnika oraz dokładną datę urodzenia). Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Data wykonania ostatniej z w/w czynności decyduje o terminie dokonania zgłoszenia.

4. Zgłoszenie udziału w biegu „10 Ząbkowicka” stanowi potwierdzenie zapoznania się zawodników z niniejszym regulaminem, zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestników, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników, informacji i ankiet dotyczących organizowanych obecnie i w przyszłości zawodów przez organizatorów „10 Ząbkowicka”. Szczegółowe zakresy wymaganych zgód zawarte są w formularzu oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu imprezy.

5. Dane zawodnika pojawiają się na liście startowej dopiero po zaksięgowaniu wpłaty i po nadaniu numeru startowego.

Termin zgłoszeń i wysokość opłat:

a) do 30 kwietnia 2017 r. opłata startowa wynosi 20 zł (decyduje data wpływu opłaty startowej),

b) od 1 maja 2017 r. do 31 lipca 2017 r. opłata startowa wynosi 30 zł (decyduje data wpływu opłaty startowej),

c) od 01 sierpnia 2017 r. do 15 sierpnia 2017 r. opłata startowa wynosi 50 zł (decyduje data wpływu opłaty startowej) -organizator nie gwarantuje pakietu startowego).

d) w dniu zawodów opłata wynosi 100 zł (organizator nie gwarantuje pakietu startowego).

e) do 31 lipca dla osób, które ukończyły 60 rok życia – 5 zł

  1. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.
  2. Biuro zawodów będzie przy starcie biegu (Hala Słoneczna) czynne w godzinach od 07:00 do 14:00 w dniu 26.08.2017 r.
  3. Warunkiem pozytywnej weryfikacji jest osobiste stawiennictwo zawodnika i przedłożenie lub podpisanie oświadczenia według treści formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  4. Zawodnicy, którzy decyzją organizatora będą opłacali 5 zł za pakiet startowy, zgłoszą się i nie przyjdą, w następnych latach nie będą zwalniani z opłat.