Regulamin

Regulamin V BIEGU „10 ZĄBKOWICKA” 25.08.2018 r.

I. CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 2. Promocja zdrowego i sportowego trybu życia.
 3. Krzewienie kultury fizycznej wśród osób dorosłych.
 4. Promocja miasta Ząbkowice Śląskie jako miasta przyjaznego sportowcom.

II. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem biegu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Kusocińskiego 17, tel. 074/816 06 71, e-mail: halasloneczna@wp.pl
 2. Patronem biegu „10 Ząbkowicka” jest Burmistrz Ząbkowic Śląskich.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w sobotę 25 sierpnia 2018 r. ulicami Ząbkowic Śląskich, Jaworka i w kierunku Sieroszowa. Start biegu znajduje się na ulicy Powstańców Warszawy (na wysokości stacji paliw), a meta na Rynku w Ząbkowicach Śląskich (przed Ratuszem).
 2. Bieg odbywa się na dwóch dystansach: 10 km (atestowana) i 5 km (bez atestu).
 3. Start: Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy, godz. 10:00. Zawodnicy na start muszą się zgłosić w godzinach 7:30-09:30.
 4. Trasa przebiegu na 10 km ulicami: ul. Powstańców Warszawy, Jaworek, skręt do drogi 3070 D w kierunku Bobolice, następnie do drogi nr 3174 D w prawo na Ząbkowice- Jaworek, ul. Powstańców Warszawy, Park Sybiraków do ul. Grunwaldzkiej i do Rynku. Długość trasy 10 km. Trasa posiada atest PZLA.
 5. Trasa przebiegu na 5 km ulicami: ul. Powstańców Warszawy, Jaworek, ul. Powstańców Warszawy, Park Sybiraków do ul. Grunwaldzkiej i do Rynku. Długość trasy 5 km. Trasa nie posiada atestu PZLA.
 6. Zawodnicy na starcie ustawiają się wg kolejności:

Za linią startu; zawodnicy posiadający najlepsze czasy (strefa wydzielona).

Zawodnicy ustawiają się w strefach czasowych zgodnie z czasami deklarowanymi w zgłoszeniu.

Pozostali zawodnicy muszą ustawiać się w odpowiednich do własnego poziomu sportowego strefach czasowych, które będą wyznaczone w alei startowej.

 1. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne, medyczne oraz z napojami. Na półmetku obsługa punktu będzie weryfikowała elektronicznie zawodników. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 2. Od godziny 09:30 do 11:30 trasa będzie czasowo wyłączana z ruchu dla podłużnego ruchu kołowego zgodnie z Decyzją o wykorzystaniu trasy „10 Ząbkowicka” w sposób szczególny. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1,5 godziny. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godziny 11:30 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem z napisem KONIEC BIEGU.
 3. 90 % trasy posiada nawierzchnię asfaltową, a 10 % nawierzchnię z kostki granitowej.
 4. Trasa będzie posiadała oznaczone wszystkie kilometry: od 1 do 10 (co 1 km).
 5. Punkty pomiaru czasu na dystansie 10 km będą znajdowały się na: starcie, 5 kilometrze i na mecie biegu.

 

Za punktem z wodą będzie znajdowało się stanowisko ratownika medycznego.

 1. Punkty medyczne będą znajdowały się na: starcie, półmetku i mecie biegu.

 

IV. UCZESTNICTWO

 1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 08.2018 r. ukończą 18 lat.
 2. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym w dniu 25.08.2018 r. w godzinach 7:30-09:30. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą:
 • posiadać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia .Podpisać oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 niniejszego regulaminu,
 • pokwitować odebranie pakietu startowego podczas weryfikacji (numer startowy, komplet agrafek do umocowania numeru na koszulce, kupony na posiłki oraz pakiet upominków i gadżetów od organizatora i sponsorów).

W sytuacji zgłoszenia przystąpienia do biegu „10 Ząbkowicka” po terminie 31.07.2018 oraz w dniu startu organizator nie gwarantuje pakietu startowego.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu „10 Ząbkowicka” lub przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.

 1. Decyzje lekarzy i ratowników medycznych dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 2. Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
 3. W biegu „10 Ząbkowicka” pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywany systemem elektronicznym na podstawie przyklejonych do numerów chipów. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy z chipem (odrębne kolory numerów dla tras 10 km i 5 km). Pierwszych 50 zawodników będzie sklasyfikowanych według miejsca zajętego na mecie (czas brutto). 51 zawodnik i kolejni będą klasyfikowani według faktycznie uzyskanego czasu przebiegnięcia Ząbkowickiej 10 (czas netto). Posiadanie numeru, od startu do mety jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w Komunikacie Końcowym. Niewłaściwe zamocowanie numeru może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.
 4. Szatnia i przechowalnia odzieży w dniu 25 sierpnia 2018 będzie znajdowała się w Hali Słonecznej (200 m od startu) i będzie przyjmowała do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji). Szatnia i przechowalnia będą czynne bez przerwy w dniu 25 sierpnia 2018 r. w godzinach 8:00 do 14:00. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
 5. Szatnie z prysznicem i ciepłą wodą, przebieralnie oraz toalety będą znajdowały się w dniu 08.2018 r. w Hali Słonecznej w godzinach 8:00-14:00. Przy Hali Słonecznej będzie również parking na 150 aut.

 

V. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do udziału w biegu „10 Ząbkowicka” przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej osirzabkowice.pl ;www.zabkowicka10.pl; www.10zabkowicka.com
 2. Za zgłoszenie uważa się wykonanie przez zawodnika dwóch czynności w kolejności:
 3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej osirzabkowice.pl ; www.zabkowicka10.pl ; www.10zabkowicka.com
 4. Dokonania opłaty za pakiet startowy na konto bankowe Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich nr 45 9533 0004 2001 0009 6494 0002 (w tytule przelewu proszę wpisać „ opłata za pakiet startowy” oraz podać imię i nazwisko zawodnika oraz dokładną datę urodzenia). Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Data wykonania ostatniej z w/w czynności decyduje o terminie dokonania zgłoszenia.
 5. Zgłoszenie udziału w biegu „10 Ząbkowicka” stanowi potwierdzenie zapoznania się zawodników z niniejszym regulaminem, zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestników, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników, informacji i ankiet dotyczących organizowanych obecnie i w przyszłości zawodów przez organizatorów „10 Ząbkowicka”. Szczegółowe zakresy wymaganych zgód zawarte są w formularzu oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu imprezy.
 6. Dane zawodnika pojawiają się na liście startowej dopiero po zaksięgowaniu wpłaty i po nadaniu numeru startowego.
 7. Termin zgłoszeń i wysokość opłat:

 

 1. do 30 kwietnia 2018 r. opłata startowa wynosi 20 zł (decyduje data wpływu opłaty startowej),
 2. od 1 maja 2018 r. do 20 lipca 2018 r. opłata startowa wynosi 30 zł (decyduje data wpływu opłaty startowej),
 3. od 21 lipca 2018 r. do 12 sierpnia 2018 r. opłata startowa wynosi 50 zł (decyduje data wpływu opłaty startowej) – organizator nie gwarantuje pakietu startowego.
 4. w dniu zawodów opłata wynosi 100 zł (organizator nie gwarantuje pakietu startowego).
 5. do 20 lipca dla osób, które ukończyły 60 rok życia – 5 zł
 6. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.
 7. Biuro zawodów będzie przy starcie biegu (Hala Słoneczna) czynne w godzinach od 7:00 do 14:00 w dniu 25.08.2018 r.
 8. Warunkiem pozytywnej weryfikacji jest osobiste stawiennictwo zawodnika i przedłożenie lub podpisanie oświadczenia według treści formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 9. Zawodnicy, którzy decyzją organizatora będą opłacali 5 zł za pakiet startowy, zgłoszą się i nie przyjdą, w następnych latach nie będą zwalniani z opłat.

VI. KLASYFIKACJE

 1. W biegu „10 Ząbkowicka” – dystans 10 km, będą prowadzone następujące klasyfikacje:
 2. Kategoria OPEN Kobiet,
 3. Kategoria OPEN Mężczyzn,
 4. Kategoria NAJLEPSZY ZĄBKOWICZANIN
 5. Kategoria NAJLEPSZA ZĄBKOWICZANKA
 6. Kategoria NAJLEPSZY MIESZKANIEC POWIATU ZĄBKOWICKIEGO
 7. Kategoria NAJLEPSZA MIESZKANKA POWIATU ZĄBKOWICKIEGO
 8. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn

 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI
K-18 18-19 lat M-18 18-19 lat
K-20 20-29 lat M-20 20-29 lat
K-30 30-39 lat M-30 30-39 lat
K-40 40-49 lat M-40 40-49 lat
K-50 50-59 lat M-50 50-59 lat
K-60 60 lat i więcej M-60 60-69 lat
——— ————————————- M-70 70 lat i więcej

 

W biegu „10 Ząbkowicka” – dystans 5 km, będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 1. Kategoria OPEN Kobiet,
 2. Kategoria OPEN Mężczyzn,
 3. Kategoria NAJLEPSZY ZĄBKOWICZANIN
 4. Kategoria NAJLEPSZA ZĄBKOWICZANKA
 5. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn

 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI
K-18 18-19 lat M-18 18-19 lat
K-20 20-29 lat M-20 20-29 lat
K-30 30-39 lat M-30 30-39 lat
K-40 40-49 lat M-40 40-49 lat
K-50 50-59 lat M-50 50-59 lat
K-60 60 lat i więcej M-60 60-69 lat
——— ————————————- M-70 70 lat i więcej

 

 

VII A. NAGRODY – dystans 10 km

 

W Kategorii OPEN Kobiet i w kategorii OPEN Mężczyzn otrzymają:

– pierwsze trzy miejsca; puchary

– pierwsze pięć miejsc: nagrody finansowe: I miejsce – 700 zł, II miejsce – 500 zł, III miejsce – 300 zł, IV miejsce – 200 zł, V miejsce – 100 zł po wypełnieniu oświadczenia i podaniu danych do przelewu.

W Kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają:

– pierwsze trzy miejsca; dyplomy lub puchary i drobne upominki.

Najlepsza Ząbkowiczanka i Najlepszy Ząbkowiczanin otrzymają nagrody finansowe ufundowane przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich:

I miejsce – 700 zł, II miejsce – 500 zł, III miejsce – 300 zł, IV miejsce – 200 zł, V miejsce – 100 zł po wypełnieniu oświadczenia i podaniu danych do przelewu.

Najlepszy Mieszkaniec i Mieszkanka Powiatu Ząbkowickiego otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Ząbkowickiego:

I miejsce – wartość 250 zł, II miejsce – wartość 150 zł, III miejsce – wartość 100 zł.

Najstarsza uczestniczka i najstarszy uczestnik, którzy ukończą bieg otrzymają nagrody rzeczowe.

Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymują okolicznościowe medale. Medale będą wręczane po przebiegnięciu linii mety.

 

UWAGA: Nagrody w kategorii NAJLEPSZY ZĄBKOWICZANIN, NAJLEPSZA ZĄBKOWICZANKA oraz Najlepszy Mieszkaniec i Mieszkanka Powiatu Ząbkowickiego nie dublują się.

 

VII B. NAGRODY – dystans 5 km

 

W Kategorii OPEN Kobiet i w kategorii OPEN Mężczyzn otrzymają:

– pierwsze trzy miejsca; puchary i nagrody rzeczowe

W Kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają:

– pierwsze trzy miejsca; dyplomy lub puchary i drobne upominki.

Najlepsza Ząbkowiczanka i Najlepszy Ząbkowiczanin otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich:

 

VIII. NOCLEGI

 1. Organizator nie zapewnia noclegów. Osoby zainteresowane noclegami w hotelach lub zainteresowane innymi usługami turystycznymi, proszone są o zwracanie się bezpośrednio do hoteli. Informacji udzielają również:

Wydział Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich tel. 74 816 53 45, e-mail: promocja@zabkowiceslaskie.pl lub Izba Pamiątek Regionalnych tel. 74 815 20 43, e-mail: krzywa.wieza@zabkowiceslaskie.pl

 

IX. WYŻYWIENIE

 

 1. Zawodnicy przed startem w dniu imprezy śniadanie spożywają we własnym zakresie.
 2. Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają: naturalną wodę źródlaną, napój izotoniczny oraz bon na posiłek regeneracyjny. Posiłki będą wydawane na podstawie bonu w miejscu wskazanym przez organizatora.

 

X. FINANSOWANIE

 1. Koszty organizacji biegu pokrywa Gmina Ząbkowice Śląskie. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.
 2. W ramach opłaty za pakiet startowy uczestnik otrzymuje:
 3. nr startowy + agrafki,
 4. worek na odzież do szatni – przechowalni. Napoje na trasie i mecie,
 5. bon na posiłek regeneracyjny,
 6. regulamin z mapką trasy,
 7. ręcznik (wersja limitowana)
 8. ewentualnie upominki ufundowane przez organizatora i sponsorów.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie biegu. Na trasie, podczas biegu, będą jeździły i udzielały pomocy zespoły zgodnie z zatwierdzonym przez właściwy Urząd Planem Zabezpieczenia Medycznego.
 2. Pisemne protesty będą przyjmowane w Sekretariacie Biegu na mecie do godziny 13:00. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 2 godzin od zgłoszenia.
 3. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.
 4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub w całości) oraz skracanie trasy.
 5. Zawodnicy, którzy przerwą bieg, będą mogli skorzystać z samochodu z napisem „Koniec biegu”, który zawiezie ich na metę.
 6. Podczas biegu i na jego trasie mogą jeździć tylko pojazdy ze specjalną, wydaną przez organizatora przepustką, umiejscowioną w widocznym miejscu.
 7. Organizator rozstrzyga wszelkie kwestie sporne. Decyzje organizatora są ostateczne i nie ma od nich odwołania.